// སྤེལ་མཁན། :gomanglibrary // སྤེལ་ཚེས། :Thursday, June 11, 2020

གཤམ་འདིར་ཚོད་ལྟའི་ཆེད་དུ་སྒྲ་ལྡན་ཞིག་ཡོད།

{ 7 comments... read them below or Comment }

 1. ཡག་པོ་འདུག་གཙོ་བོ་གྲྭ་ཚང་ནང་ནས་དཔེ་ཆ་ཁྲིད་གནང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་བཟང་། དམིགས་བསལ་ལེགས་བཤད་སེར་ཕྲེང་དང་།་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོའི་དཔེ་ཁྲིད་ཡོད་ན་དགའ་བ་ལགས།

  ReplyDelete
 2. ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། sound cloud App འདིའི་ནང་དུ་གྲྭ་ཚང་གིས་ས་མིག་ཅིག་བཟུང་ནས་གཙོ་བོ་གྲྭ་ཚང་རང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔེ་ཁྲིད་དེ་ཚོ་འཇོག་ཐུབ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས།

  ReplyDelete
 3. ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། sound cloud App འདིའི་ནང་དུ་གྲྭ་ཚང་གིས་ས་མིག་ཅིག་བཟུང་ནས་གཙོ་བོ་གྲྭ་ཚང་རང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔེ་ཁྲིད་དེ་ཚོ་འཇོག་ཐུབ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས།

  ReplyDelete
 4. How many Casinos Near Harrah's Cherokee Casino? - Mapyro
  How many 부천 출장샵 casinos are near Harrah's Cherokee Casino? 원주 출장샵 Harrah's 전주 출장안마 Cherokee Casino is 안동 출장안마 Cherokee's closest casino and is owned by 정읍 출장마사지 the Eastern Band of the Cherokee Indians.

  ReplyDelete

// དཔར་སྐྲུན་བདག་དབང་། འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་། // དྲ་ཚིགས་བཟོ་མཁན། བསོད་ནམས་ཟླ་བ། //
གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། gomanglibrary360@gmail.com ཡང་ན། gomanglibrary@yahoo.com
ངོ་དེབ་ཁ་བྱང་། https://www.facebook.com/drepung.penzoekhang | ཁ་པར་ཨང་། 08301-245687