// སྤེལ་མཁན། :gomanglibrary // སྤེལ་ཚེས། :Thursday, June 11, 2020

གཤམ་འདིར་ཚོད་ལྟའི་ཆེད་དུ་སྒྲ་ལྡན་ཞིག་ཡོད།

{ 3 comments... read them below or Comment }

  1. ཡག་པོ་འདུག་གཙོ་བོ་གྲྭ་ཚང་ནང་ནས་དཔེ་ཆ་ཁྲིད་གནང་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན་ཧ་ཅང་བཟང་། དམིགས་བསལ་ལེགས་བཤད་སེར་ཕྲེང་དང་།་གྲུབ་མཐའ་ཆེན་མོའི་དཔེ་ཁྲིད་ཡོད་ན་དགའ་བ་ལགས།

    ReplyDelete
  2. ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། sound cloud App འདིའི་ནང་དུ་གྲྭ་ཚང་གིས་ས་མིག་ཅིག་བཟུང་ནས་གཙོ་བོ་གྲྭ་ཚང་རང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔེ་ཁྲིད་དེ་ཚོ་འཇོག་ཐུབ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས།

    ReplyDelete
  3. ཧ་ལས་པའི་ཡག་པོ་ཡོད་རེད། sound cloud App འདིའི་ནང་དུ་གྲྭ་ཚང་གིས་ས་མིག་ཅིག་བཟུང་ནས་གཙོ་བོ་གྲྭ་ཚང་རང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་དཔེ་ཁྲིད་དེ་ཚོ་འཇོག་ཐུབ་ན་ཤིན་ཏུ་ལེགས།

    ReplyDelete

// དཔར་སྐྲུན་བདག་དབང་། འབྲས་སྤུངས་སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་། // དྲ་ཚིགས་བཟོ་མཁན། བསོད་ནམས་ཟླ་བ། //
གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་། gomanglibrary360@gmail.com ཡང་ན། gomanglibrary@yahoo.com
ངོ་དེབ་ཁ་བྱང་། https://www.facebook.com/drepung.penzoekhang | ཁ་པར་ཨང་། 08301-245687